Sherborne

Voor wie

De Sherborne bewegingspedagogiek kan als onderdeel van een kinderfysiotherapeutische behandeling worden toegepast bij een grote verscheidenheid aan behandelindicaties.
Te denken valt aan gewenst ondersteunen of ontwikkelen van het lichaamsbewustzijn en lichaamsbesef van kinderen.
Een verstoord lichaamsbesef of lichaamsbewustzijn komt bijvoorbeeld voor bij kinderen met DCD, hoogbegaafdheid, zindelijkheidsproblematiek, revalidatietrajecten etc. De methodiek kan ook ingezet worden op het gebied van interactie tussen ouder-verzorger en kind of tussen kinderen onderling. Bij dat laatste gaat het om Samentijd, groepjes kinderen op bv scholen of dagverblijven. Als het gaat om hechtingsondersteuning of verbetering wordt de methodiek middels Sherborne Samenspel ingezet. Er wordt dan samen geoefend door kinderen met ouder(s), adoptie ouders of pleegouders.

Werkt het

De methodiek toegepast op gebied van interactie is gebaseerd op verschillende theoretische kaders:
Naast de Sherborne bewegingspedagogiek is er de hechtingstheorie ( Bowlby), de Video Home Training en de sensomotorische ontwikkeling.
Omdat de methode om Doen en Ervaren gaat en geen cognitieve of verbale vermogens aanspreekt vindt het goed ingang bij kinderen. 

Werkwijze Sherborne Samenspel en-of Samentijd

Tijdens de eerste intake sessie wordt samen met u het probleem geanalyseerd. Eerste oefeningen doorgenomen en doelen geformuleerd. Afspraken worden gemaakt over het al dan niet inzetten van de filmcamera omdat beelden gebruikt kunnen worden voor het terugkijken en evalueren met de ouder-verzorger. Een traject omvat in principe 6 sessies, steeds na 2 sessies gevolgd door een evaluatiemoment.

Voor verdere informatie kunt u contact opnemen met Digna Pagé, 0616929790, of mailen naar d.page@kinderfysiomiddelburg.nl

Sherborne bewegingspedagogiek

De Engelse Veronica Sherborne( 1922-1990) is grondlegster van onderstaand beschreven bewegingspedagogiek.

De methodiek is als volgt uitgewerkt:
Om te kunnen groeien naar deze vrijheid en zelfstandigheid heeft een kind nodig:

  1. een sterk vertrouwen in eigen lichaam 
    Een kind moet zijn lichaam kennen en de bewegingsmogelijkheden kunnen gebruiken. Een kind dat zich goed en veilig thuis weet in zijn eigen lichaam, heeft een stevige basis om een gezonde persoonlijkheid op te bouwen en om zijn omgeving te gaan verkennen. Via eenvoudige bewegingservaringen help je kinderen zich te concentreren en te richten op eigen lichaam. Je helpt hen de lichaamseigen, fysieke prikkels gewaar te worden en zich zo bewust te worden van de mogelijkheden en beperkingen van hun eigen lichaam. Zo groeit ook het vertrouwen in zichzelf. En van daaruit het vertrouwen om zijn omringende wereld te gaan verkennen. Iemand die zich veilig weet  zal de drang voelen deze grenzen steeds uit te breiden. Zo vormt zich begrip met betrekking tot ruimte: ver & dichtbij,  groot & klein en ook tijd (snel & traag,ritme).
  1. de mogelijkheid om zinvolle relaties aan te gaan
    Het is in relatie tot de ander dat we onze eigen identiteit beter leren kennen en kunnen ontplooien. We groeien dankzij de ander. Via eenvoudige bewegingsspelletjes met anderen wordt langzaam het vertrouwen in de ander opgebouwd en kan er geëxperimenteerd worden met verschillende vormen van interactie.
    Veronica Sherborne legt duidelijk  een relatie tussen de fysieke, emotionele en sociale ontwikkeling van het kind. Het contact tussen volwassene en kind kan variëren van koesterend zorgdragen voor naar een uitdagen naar initiatieven bij het kind tot een zich tegenover de volwassene durven plaatsen. Plezier speelt daarbij een wezenlijke rol. De interactiestijl van de begeleider dient een sensitief-responsief karakter te hebben.