Sherborne

Spelend en in beweging samenwerken aan vertrouwen in de klas (of groep)

Sherborne
bewegingspedagogiek

De Engelse Veronica Sherborne( 1922-1990) is grondlegster van onderstaand beschreven bewegingspedagogiek.

 

De methodiek is als volgt uitgewerkt:

Om te kunnen groeien naar deze vrijheid en zelfstandigheid heeft een kind nodig:

1. een sterk vertrouwen in eigen lichaam.
Een kind moet zijn lichaam kennen en de bewegingsmogelijkheden kunnen gebruiken. Een kind dat zich goed en veilig thuis weet in zijn eigen lichaam, heeft een stevige basis om een gezonde persoonlijkheid op te bouwen en om zijn omgeving te gaan verkennen. Via eenvoudige bewegingservaringen help je kinderen zich te concentreren en te richten op eigen lichaam. Je helpt hen de lichaamseigen, fysieke prikkels gewaar te worden en zich zo bewust te worden van de mogelijkheden en beperkingen van hun eigen lichaam. Zo groeit ook het vertrouwen in zichzelf. En van daaruit het vertrouwen om zijn omringende wereld te gaan verkennen. Iemand die zich veilig weet zal de drang voelen deze grenzen steeds uit te breiden. Zo vormt zich begrip met betrekking tot ruimte: ver & dichtbij, groot & klein en ook tijd (snel & traag,ritme).

 

2. de mogelijkheid om zinvolle relaties aan te gaan
Het is in relatie tot de ander dat we onze eigen identiteit beter leren kennen en kunnen ontplooien. We groeien dankzij de ander. Via eenvoudige bewegingsspelletjes met anderen wordt langzaam het vertrouwen in de ander opgebouwd en kan er geëxperimenteerd worden met verschillende vormen van interactie.

Veronica Sherborne legt duidelijk een relatie tussen de fysieke, emotionele en sociale ontwikkeling van het kind. Het contact tussen volwassene en kind kan variëren van koesterend zorgdragen voor naar een uitdagen naar initiatieven bij het kind tot een zich tegenover de volwassene durven plaatsen. Plezier speelt daarbij een wezenlijke rol. De interactiestijl van de begeleider dient een sensitief-responsief karakter te hebben.

Sherborne

Voor wie

Sherborne bewegingspedagogiek kan als onderdeel van een individuele kinderfysiotherapeutische behandeling worden toegepast bij een grote verscheidenheid aan behandelindicaties. Te denken valt aan gewenst ondersteunen of ontwikkelen van het lichaamsbewustzijn en lichaamsbesef van kinderen. Een verstoord lichaamsbesef of lichaamsbewustzijn komt bijvoorbeeld voor bij kinderen met autisme, DCD, hoogbegaafdheid, zindelijkheidsproblematiek, revalidatietrajecten etc. De methodiek kan ook ingezet worden in de vorm van Sherborne-Samenspel, op het gebied van interactie tussen ouder/verzorger en kind. Het gaat dan bijvoorbeeld om het ondersteunen van hechtingsprocessen. Er wordt dan samen geoefend door kinderen met ouder(s), adoptie ouders of pleegouders. Ook heeft de methodiek veel te bieden tijdens spel tussen kinderen onderling. Bij dat laatste gaat het om Sherborne Samen-tijd, groepjes kinderen op scholen, dagverblijven etc. Het doel is dan vaak de emotieregulatie en sfeer in de groep. Ieder kind is immers gebaat bij een fijne, veilige klas/groep. Voor uitgebreidere informatie: onderaan deze bladzijde.

Werkt het

De methodiek is gebaseerd op verschillende theoretische kaders: Naast de Sherborne bewegingspedagogiek is er de ‘hechtingstheorie’ (Bowlby), de ‘Video Home Training’ en de ‘sensomotorische ontwikkeling’. De methode vindt juist bij kinderen goed ingang, omdat het om Doen en Ervaren gaat en geen cognitieve of verbale vermogens aanspreekt.

Werkwijze Sherborne

Samenspel

Tijdens de intake sessie wordt samen met u de hulpvraag geanalyseerd, gekeken naar doelen van de sessies zoals bijvoorbeeld toename van zelfvertrouwen en vertrouwen in elkaar. Daartoe worden mogelijk ook al spelvormen/oefeningen doorgenomen. Afspraken worden gemaakt over het al dan niet inzetten van de filmcamera omdat beelden gebruikt kunnen worden voor het terugkijken en evalueren met de ouder-verzorger. Een traject omvat daarna in principe 6 sessies, steeds na 2 sessies gevolgd door een evaluatiemoment. Voor verdere informatie kunt u contact opnemen met Digna Pagé, 0616929790, of mailen naar d.page@kinderfysiomiddelburg.nl

Samentijd

Samentijd is een praktisch, lichaamsgericht programma waarbij je middels actieve spelvormen werkt aan het stimuleren en bevestigen van de zelfontwikkeling. Lichaamsgericht leren is onze primaire vorm van leren en sluit aan bij de belevingswereld van kinderen.

 – Samentijd is op de juiste momenten speelse tools inzetten waarmee je in jouw klas stress direct kunt verlagen en emoties helpen reguleren.

– Samentijd is aandacht geven aan de emotionele ontwikkeling en persoonsvorming binnen jou school.

– Samentijd is traumasensitief-werken praktisch vorm geven in jou groep.

– Samentijd is in plaats van praten, in beweging komen, en op die manier werken aan een fijne, veilige klas.

In elke klas zijn er kinderen die thuis moeilijke dingen mee maken, de groep als onveilig ervaren, een gevoel van basisvertrouwen missen of moeite hebben met het reguleren van hun gedrag en emoties. Ook zijn er in elke klas kinderen die zich stilletjes aanpassen of – zijn om zichzelf te laten zien. Van leerkrachten wordt in toenemende mate verwacht dat zij een coachende en ondersteunende rol aannemen, waarbij zij kinderen met diverse zorgvragen binnen hun groep bedienen. Uit onderzoek weten we, dat kinderen pas hun denkprocessen kunnen sturen, als er emotionele en relationele rust is. Je kunt ons voor deze sessies vragen om op jouw school, in jouw klas en samen met jou als leerkracht, deze Samentijd in te gaan zetten. Na de eerste intake waarin uw hulpvraag en de inhoud van het programma besproken worden, volgen 6 groepssessies. Na iedere 2 sessies wordt geëvalueerd, waarbij de laatste evaluatie als MDO ingezet kan worden. Voor verdere informatie kunt u contact opnemen met Digna Pagé, d.page@kinderfysiomiddelburg.nl of met Gerda Scheele, zooogewoon@gmail.com Financiering voor het Sherborne Samentijd programma kan vanaf medio april 2021 worden aangevraagd bij de Inkooporganisatie Jeugdhulp Zeeland. U kunt direct daar een aanvraag doen of u kunt bij ons kenbaar maken dit programma in te willen zetten, dan kunnen wij voor u contact opnemen.

Scroll to Top